Craigieburn Sports Stadium

September 7, 2021

Kolbe vs Marymede

August 3, 2021

Kolbe vs Caroline Chisholm

May 12, 2021

Kolbe vs Caroline Chisholm

April 25, 2021

Kolbe vs Penola

February 25, 2021

Kolbe vs CRC North Keilor

March 20, 2019

Kolbe vs Caroline Chisholm

February 12, 2019

Kolbe vs Antonine

February 7, 2019

St Monica’s vs CRC Sydenham